Koulutussopimus


SOPIMUS Alexander-tekniikan opettajankoulutuksesta

Suomen Alexander-tekniikan opettajat Finstat ry:n säännöissä määritellään raamit opettajankoulutukselle näin: koulutuksen kesto on vähintään 3 vuotta ja se sisältää vähintään 1600 tuntia (à 60 minuuttia) lähiopetusta. Koulupäiviä on viikossa 4-5, viikkotuntimäärä 12-20 tuntia, päivässä 3-4 tuntia. Opettaja – opiskelijamäärän suhde vähintään 1:5.

Tampereen Alexander-tekniikan opettajakoulussa koulutus kestää kolmevuotta. Lähiopetustaon 3 tuntia 45 minuuttia päivässä, viitenä päivänä viikossa. Kouluvuosi jakaantuu viiteen jaksoon (kahteen lukukauteen). Kevätlukukaudella on 18 viikkoa eli kolme jaksoa, syyslukukaudella 12 viikkoa eli kaksi jaksoa. Vuodessa opetusviikkoja on siis 30.

Lisäksi koulutukseen kuuluu yksilöllinen 90 minuutin
palautekeskustelu/yksityisoppitunti kerran kuuden viikon jaksossa (joita vuodessa x5).

Kolmessa vuodessa tulee viikkoja 90, päiviä 450, 60 minuutin lähiopetustunteja 1710 (45 minuutin oppitunteina 2280).

Tampereen Alexander-tekniikan opettajakoulussa pyritään siihen, että opettaja – opiskelijamäärän suhde olisi 1:2-3.


Opiskelija (nimi ja syntymäaika)____________________
ja vastaava kouluttaja Matti Harilo vahvistavat allekirjoituksillaan sitoutuvansa seuraaviin sopimuksiin:


A-OSA

A1)
Vastaava kouluttaja sitoutuu kouluttamaan opiskelijaa Tampereen Alexander-tekniikan opettajakoulussa 3 vuotta tai 1710 tuntia (á 60min).

A2)
Vastaava kouluttaja sitoutuu pitämään opiskelijan ajan tasalla
tämän edistymisestä ja valmistumisnäkymistä sekä muista
opiskelijan koulutukseen ja valmistumiseen liittyvistä oleellisista seikoista.

Vastaava kouluttaja sitoutuu kertomaan opiskelijalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, viimeistään 3 kuukautta ennen oletettua valmistumisaikaa, jos kouluttajat katsovat hänen tarvitsevan ylimääräisiä opiskelujaksoja.

A3)

Vastaava kouluttaja sitoutuu pitämään huolta opiskelijan
oikeuksista, tasapuolisesta kohtelusta opiskelijoiden välillä sekä mahdollisuudesta avoimeen keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon.

A4)
Vastaava kouluttaja on yleisesti vastuussa siitä, että koulutuksen laatu, taitotaso ja eettisyys ovat mahdollisimman korkealla tasolla.

Hän on sitoutunut noudattamaan Finstat ry:n sääntöjä ja eettisiä ohjeita.

A5)

Vastaava kouluttaja sitoutuu ilmoittamaan opiskelijalle vähintään vuotta aiemmin, mikäli hän aikoo lopettaa koulutuksen. Hänen tulee aina ensisijaisesti pyrkiä täyttämään opiskelijan kanssa tekemänsä sopimus, tai hänen on voitava osoittaa toinen koulu, missä opiskelija voi jatkaa koulutustaan. Tästä voidaan poiketa vain sairastumisen tai siihen verrattavan yllättävän, voittamattoman esteen ilmaantuessa.

A6)
Vastaava kouluttaja sitoutuu säilyttämään lukitussa paikassa ja ulkopuolisten ulottumattomissa kaiken sellaisen kirjallisen
materiaalin, jossa mainitaan opiskelijan syntymäaika tai muita
henkilökohtaisia tietoja.

Opiskeluaikana opiskelijalla on oikeus saada tietää, mitä henkilökohtaisia tietoja hänestä on koulun hallussa ja miten niitä käytetään.

Opiskelun päätyttyä vastaava kouluttaja sitoutuu selvittämään
opiskelijalle hänen koulun hallussa olevat henkilökohtaiset
tietonsa. Tiedot hävitetään tai säilytetään (entisen)
opiskelijan tahdon mukaisesti.


B-OSA

B1)
Opiskelija sitoutuu osallistumaan koulutukseen päivittäin koulun työjärjestyksen mukaisesti.

Opiskelija sitoutuu ilmoittamaan poissaoloistaan mahdollisimman hyvissä ajoin, viimeistään kunkin koulupäivän aamuna sekä neuvottelemaan kouluttajan kanssa siitä, miten poissaolot korvataan, jos niitä on enemmän kuin 4 päivää syyslukukaudella / 6 päivää kevätlukukaudella.

B2)

Koulumaksu on 7500 € vuodessa (sis. alv. 24 %). Opiskelija sitoutuu suorittamaan koulumaksut niille määrättyinä eräpäivinä. Mikäli opiskelijalla on voittamaton este hoitaa maksut eräpäivinä tai hän haluaa suorittaa maksut muuten poikkeavassa aikataulussa, hän neuvottelee kouluttajan kanssa yksilöllisestä maksusuunnitelmasta ja sitoutuu noudattamaan sitä.

B3)
Opiskelija sitoutuu toimimaan koulussa työrauhaa edistävällä
tavalla ja ottamaan puheeksi asiat, jotka hänen kokemuksessaan haittaavat tai voivat haitata työrauhaa.

B4)
Opiskelija sitoutuu ilmoittamaan viimeistään 3 kuukautta etukäteen, mikäli hänen opiskelusuunnitelmansa muuttuvat. Tästä voidaan poiketa vain sairastumisen tai siihen verrattavan yllättävän, voittamattoman esteen ilmaantuessa.

B5)
Opiskelija sitoutuu Finstat ry:n opiskelijajäseneksi
opettajakoulutuksensa ajaksi. Opiskelija sitoutuu siihen, ettei hän esiinny Alexander-tekniikan opettajana eikä ota rahaa
Alexander-tekniikkaan liittyvästä toiminnasta ennen kuin hän on saanut kouluttajiltaan virallisen todistuksen valmistumisestaan Alexander-tekniikan opettajaksi. Valmistumisen jälkeen opiskelija saa todistuksen myös Finstat ry:ltä ja voi hakea yhdistyksen opettajajäsenyyttä.

C-OSA

C1)
Opiskelijan koulutus alkaa ______________.

C2)
Ensimmäinen jakso on koeaika, jonka kuluessa sekä vastaava
kouluttaja että opiskelija voivat joko erikseen tai yhdessä purkaa
sopimuksen mikäli, hänen/heidän näkemyksensä mukaan opiskelijan
ei ole kannattavaa jatkaa koulutusta.

Koeajan jäädessä kesken, ennakkoon maksetuista maksuista palautetaan se osuus, mitä jaksosta olisi vielä jäljellä.

C3)

Kouluvuosi jakaantuu viiteen jaksoon (kahteen lukukauteen).
Kevätlukukaudella on 18 viikkoa eli kolme jaksoa, syyslukukaudella 12 viikkoa eli kaksi jaksoa.

Koulumaksut maksetaan jaksoittain. Maksujen
eräpäivä on jaksoa edeltävä perjantai.

Jokainen jakso maksaa 1500 euroa (sis. alv. 24%). Koko
vuoden maksu on 7500 euroa (sis. alv. 24%).

(50e / opetuspäivä)

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) kappaletta, toinen opiskelijalle, toinen vastaavalle kouluttajalle.


Päiväys________________________, pp/kk/2019.


Allekirjoitukset:


Opiskelija

_________________________________________

(nimen selvennys)
Vastaava kouluttaja _________________________________________

(nimen selvennys) Matti Harilo
Takaisin sivun ylälaitaan